Peritatges Psicològics

QUÈ ÉS UN PERITATGE PSICOLÒGIC?

Des del camp de la psicologia forense, un peritatge és sinònim d’avaluació.

Així, la proba pericial és una declaració de coneixements que emet un professional de la Psicologia, aportant coneixements científics a l’advocat, el jutge o el tribunal.

Té com a objectiu l’anàlisi del comportament humà en l’àmbit de la llei i del Dret. Segons es senyala en les lleis d’enjudiciament Civil i Criminal, el Jutge pot demanar auxili a un perit psicòleg per a conèixer millor la naturalesa d’uns fets o d’una persona. De la mateixa manera, qualsevol professional del Dret pot demanar assessorament a través de la proba pericial.

QUINA ÉS LA MEVA TASCA COM A PERIT PSICOLÒGIC?

La meva experiència com a psicòloga clínica, amb una trajectòria de més de 15 anys a CAPSIS Vilanova, complementa la meva tasca pericial en la que l’avaluació i el diagnòstic són imprescindibles per a realitzar un informe forense-pericial rigorós i individualitzat per a cada cas particular.

La meva tasca pericial abasta matèries judicials del tipus:

Custòdies: Valoració exhaustiva en relació a la custòdia dels menors. L’avaluació pot incloure el progenitor que contracta els serveis, els fills i qualsevol altre persona/factor rellevant de l’entorn. Aplicació de proves específiques segons franja d’edat i requeriments.

Idoneïtat: Exploració de les capacitats del client en relació a un camp determinat. Per exemple, la capacitació per a l’adopció.

Invalidesa: Estudi de l’estat psicològic actual del pacient i la seva evolució per a valorar possibles dificultats psíquiques que interfereixin en el desenvolupament de la seva activitat laboral.

Valoració de seqüeles d’accidents: Avaluació d’aspectes relacionats amb les conseqüències i/o seqüeles d’accidents.

El meu mètode de treball, en tots els cassos, segueix el següent procediment:

Fase I: Valoració i anàlisi del cas amb l’objectiu de considerar la viabilitat de l’informe. Per a aquest fi és necessària l’entrevista amb el client i el contacte amb l’advocat, l’estudi de l’expedient, de les diligències judicials, dels informes previs, etc…

Fase II: Avaluació i Resultats. Entrevistes amb el peritat i amb aquelles altres persones que poden aportar dades rellevants sobre el cas. Formulació d’hipòtesis diagnòstiques. Selecció i aplicació de tècniques d’exploració. Integració de resultats.

Prèviament, és farà un pressupost orientatiu, en funció de la complexitat que presenta el cas, les sessions previstes i del nombre de recursos que caldrà usar.

Fase III: Elaboració de l’informe amb resposta a les preguntes formulades en la sol·licitud de la pericial.

Fase IV: Assistència i ratificació al judici oral.

Els informes psicològics pericials són realitzats atenent sempre als principis ètics i al codi deontològic, respectant la intimitat i la confidencialitat, imparcialitat i amb coneixement dels aspectes psicològics respecte als quals es dictamina.

EVA HERVERA
Perit en l’àmbit judicial