Reeducacions

La reeducació, o reeducació psicopedagògica és un tipus d’intervenció que vol detectar, prevenir, orientar i tractar aquells nens/es amb possibles dèficits, dificultats, trastorns i necessitats educatives especials, al mateix temps que potenciar la capacitat de treball autònom i organitzat.

Els trastorns i dificultats sobre les que es pot intervenir mitjançant una reeducació són:

  • Trastorns de l’aprenentatge (dislèxia, disgrafia, disortografia, discalcúlia, trastorn de l’aprenentatge no verbal). Els problemes d’aprenentatge són aquelles dificultats que apareixen en l’àmbit escolar en nens amb un nivell normal d’intel·ligència, i sense problemes visuals ni auditius. Són nens, doncs, que els costa recordar el que se’ls acaba de dir, els costa aprendre a llegir, no saben quina és la mà dreta i l’esquerra, els falta coordinació per caminar, jugar o cordar-se la roba, perden les coses amb facilitat, confónen sovint els conceptes de temps (avui, ahir, demà…), etc.
  • Dificultats en l’adquisició de la lectoescriptura.
  • Problemes en l’expressió oral i escrita
  • Dificultats en les capacitats cognitives bàsiques (atenció, concentració, percepció, memòria, raonament lògic…)
  • TDAH /TDA (transtorn per dèficit d’atenció, amb o sense hiperactivitat)
  • També es treballen problemes derivats per aquestes dificultats o trastorn, o pel contrari, per altes capacitats. Sovint, aquest són: motivació, autoestima/ autoconcepte,  habilitats socials i autonomia.

Un mal rendiment escolar no sempre suposa fer una reeducació. En cada cas caldrà fer una exploració i un diagnòstic diferencial, que ens permeti decidir el tipus d’intervenció que es requereix.

Podeu demanar més informació a:

Neus Dalmau, psicòloga

646943565/938930658

info@capsisvilanova.cat

Av.Francesc Macià 55 (08800)