Psicodiagnòstic i tractament per les dificultats de l’aprenentatge, emocionals i conductuals en l’infància i adolescència.

Capsis Vilanova compta amb un departament especialitzat en dificultats de l’aprenentatge, emocionals i conductuals en l’infància i adolescència.

Realitzem un abordatge integral, on segons les necessitats i la demanda es realitza diagnòstic, tractament i orientació a infants, famílies i institucions educatives. Treballem des de diverses vessants de l’atenció psicològica, psiquiàtrica i educativa com:

Neuropsicologia

La neuropsicologia és la branca de les neurociències que estudia les relacions entre cervell i conducta. És a dir, estudia la relació entre funcions cognitives i les estructures o parts del cervell. I què és això de les funcions cognitives? Doncs són la memòria, l’atenció, el llenguatge, el càlcul,… allò tant bàsic però a la vegada necessari i que sense adonar-nos ens ajuda a funcionar en el nostre dia a dia i que, per tant, si no ho tinguéssim no podríem fer moltes de les nostres activitats bàsiques. La neuropsicologia infantil estudia aquestes funcions cognitives en els nens/es.

Algunes d’aquestes dificultats cobren especial importància en el context escolar, com poden ser les dificultats d’aprenentatge (dificultats de lectoescriptura, càlcul,…), trastorns del llenguatge, TDAH, discapacitat intel·lectual,…

Així doncs és molt important la detecció precoç que des de l’escola es pugui fer d’aquestes dificultats amb els indicis que ens donen aquestes des de ben aviat. A partir d’aquí, l’especialista en neuropsicologia fa una valoració, que permeti fer un diagnòstic, que inclouria:- Entrevista amb els pares i el nen/a.- Observació del nen/a.- Test d’intel·ligència (en els casos necessaris).- Proves específiques de cribratge i detecció de la dificultat específica motiu de consulta.- Proves neuropsicològiques específiques.

Aquesta valoració ens permetrà obtenir un diagnòstic probables però sobretot tenir un perfil de les funcions cognitives del nen/a per poder obtenir els seus punts forts i febles. A partir d’aquí elaborarem un pla individualitzat per cada nen/a, juntament amb la col·laboració de tot l’equip interdisciplinari del centre.

Des del servei de neuropsicologia durem a terme una rehabilitació neuropsicològica de les funcions que s’hagin vist alterades però sobretot també potenciant els seus punts forts. A part, també dotem al nen/a d’estratègies compensatòries, estratègies d’afrontament i ajudes externes en els casos necessaris que facilitin l’adaptació a l’entorn.

Per últim, nombrar algunes patologies infantils que no tenen tanta rellevància en el context escolar però en les quals també intervé el neuropsicòleg com són epilèpsia, malalties neurodegeneratives, TCE, encefalitis, paràlisis cerebral,…

Psicodiagnòstic o avaluació psicològica

El psicodiagnòstic és un procés que té per objectiu la definició́ d’un diagnòstic de l’estat de salut mental de la persona consultant, i resulta fonamental per orientar un tractament adequat.

En aquest diagnòstic s’avaluen les diferents àrees del funcionament psicològic del pacient (afectiva, cognitiva i relacional), i s’intenten definir les característiques de personalitat i conflictes subjacents al motiu de consulta que la persona duu.

Aquest procés diagnòstic es realitza en un tempsque varia de dos a cinc sessions, depenent de les característiques del pacient, del tipus de problemàtica i del context en el qual es realitza. 

Per la realització del mateix s’apliquen diferents tècniques i test psicològics avalats científicament que avaluen característiques intel·lectuals, emocionals i organicitat. El diagnòstic ha de tenir en compte les característiques biològiques, psicològiques i socials de l’infant.

En el procés d’avaluació de les dificultats d’aprenentatge, emocionals o els problemes de conducta, tant en infància com en adolescència, és important obtenir informació de tots els ambients que envolten al nen/a, com el context familiar i escolar.

Psicologia infanto-juvenil

El tractament psicològic infantil, contemplat des de l’àrea de l’aprenentatge, es centra en qualsevol dificultat o desviació́ de la mitja, en el desenvolupament físic, perceptiu, cognitiu, motor, social i emocional del nen/a

Existeixen nombrosos trastorns o situacions que poden afectar l’adaptació́ del infant al seu entorn.

En aquests casos, la figura del psicòleg és fonamental, ja que, està capacitat per especificar mitjançant un psicodiagnòstic les dificultats que poden estar afectant al nen/a, i determinar i dur a terme el tractament adequat que es requereix segons cada cas.

Comptem amb psicòlogues especialitzades en teràpia cognitivo-conductual, teràpia psicodinàmica i EMDR. Segons les necessitats de cada cas en particular es triarà el tractament més adient.

Neurofeedback

Mitjançant l’entrenament cerebral amb Neurofeedback, l’infant pot canviar el seu patró d’ones cerebrals. El patró de característiques electroencefalogràfiques que presenten la majoria dels nens amb TDAH mostra una menor activitatcortical en zones frontals i centrals mitges del cervell. És a dir, presenten una proporció elevada d’ones theta i una proporció reduïda d’ones alfa ibeta i, per tant, un elevat rati theta/alfa i theta/beta. Això es tradueix en un increment d’activitat o d’excitació i una disminució de l’estat de focalització/concentració, calma o relaxació, el que es tradueix en manca d’atenció, impulsivitat o hiperactivitat.

Se lentrena en controlar les funciones sobre les que normalment no té un control conscient com la focalització de latenció, la planificació, la consecució dobjectius en funció de reforçaments, lautocontrol.

Es un mètode molt eficaç, no invasiu, amb evidència científica, que cada vegada més es fa servir com aalternativa a la medicació.

Al nostre Centre nostres especialistes pertanyen al directori clínic de l’Associació de Bio i Neurofeedback Espanyola (SEBINE) i comptem amb equips amb segell clínic.

Programes específics de tractament

A Capsis Vilanova comptem amb programes específics de tractament en:

Desplaçat dalt de tot
Enviar whatsapp
Et podem ajudar?
Hola, et podem ajudar?