Reeducacions

La reeducació, o reeducació psicopedagògica és un tipus d’intervenció que vol detectar, prevenir, orientar i tractar aquells nens/es amb possibles dèficits, dificultats, trastorns i necessitats educatives especials, al mateix temps que potenciar la capacitat de treball autònom i organitzat.

Els trastorns i dificultats sobre les que es pot intervenir mitjançant una reeducació són:

  • Trastorns de l’aprenentatge (dislèxia, disgrafia, disortografia, discalcúlia, trastorn de l’aprenentatge no verbal). Els problemes d’aprenentatge són aquelles dificultats que apareixen en l’àmbit escolar en nens amb un nivell normal d’intel·ligència, i sense problemes visuals ni auditius.
  • Dificultats en l’adquisició de la lectoescriptura.
  • Problemes en l’expressió oral i escrita
  • Dificultats en les capacitats cognitives bàsiques (atenció, concentració, percepció, memòria, raonament lògic…)
  • TDAH /TDA (transtorn per dèficit d’atenció, amb o sense hiperactivitat)
  • TEA (trastorn de l’espectre autista)

També es treballen problemes derivats per aquestes dificultats o trastorn, o pel contrari, per altes capacitats. Sovint, aquest són: motivació, autoestima/ autoconcepte,  habilitats socials i autonomia.

Un mal rendiment escolar no sempre suposa fer una reeducació. En cada cas caldrà fer una exploració i un diagnòstic diferencial, que ens permeti decidir el tipus d’intervenció que es requereix.

Patricia Peña

Col. 26321

psicologa.infantilyjuvenil@gmail.com

Desplaçat dalt de tot
Enviar whatsapp
Et podem ajudar?
Hola, et podem ajudar?